I juni vedtok kommunestyret ny kommuneplan for Lier – areal- og samfunnsdel for perioden 2019 – 2028. Planen gir god retning for hvordan Liersamfunnet skal utvikle seg i årene som kommer samtidig som den legger vekt på å bevare de kvaliteter som vår kommune er kjent for.

Samfunnsdelen vektlegger at Lier skal bevares som en grønn dal. Alle skal leve i trygge omgivelser og oppleve at de hører hjemme i sitt nærmiljø og kunne delta aktivt i samfunnet. Planen legger opp til nødvendig vekst og utvikling, men med mindre miljøbelastning.

Forutsetter utbygging

Arealutviklingen har to hovedutfordringer;
1. Lokalsenterutvikling hvor det legges til rette for balansert utvikling i alle skolekretser hvor boligbygging tilpasses skolekapasitet og lokal infrastruktur som f.eks vei, vann og avløp.
2. Næringslivet – eksisterende og nytt - må gis mulighet til utvikling og ekspansjon. Videre fortetting og utvikling skal skje på Gjellebekk, Lierbyen, Lierstranda, Gullaug og aksen Amtmannsvingen – Kjellstad.

Som kjøreregel for arealdisponeringen legges det til grunn at dyrket og dyrkbar mark og viktig kulturlandskap skal bevares.

Strandsonen – både mot Drammensfjorden og Holsfjorden – skal gjøres tilgjengelig for alle og planleggingen skal legge til rette for redusert utslipp til luft og vann.

Arealdelen viser at Liers fremtidige næringsliv vil ha gode vekstmuligheter på Gjellebekk. Dette forutsetter at markagrensen justeres noe.

I et lengre perspektiv pekes det på mulige områder syd for E18 på Lierskogen. Imidlertid skal det utarbeides en egen kommunedelplan for veisystemet i E-18 korridoren fra Drengsrud i Asker til Tranby-krysset før noe kan skje i området.

Det forutsettes her bl.a at det såkalte regnbuekrysset på Heia utbygges til et fullverdig kryss som avlaster trafikken til området, og at den tidligere vedtatte gang- og sykkelveien mellom Heiatoppen og Engelsrud i Asker blir bygget. Det skal være mulig å bygge og bo i alle skolekretser.

På Lierskogen ligger alle de vedtatte utbyggingsområder i tilknytning til eksisterende boligfelt på Ovenstadlia, Ekeberg eller langs Rypeveien.

Eksisterende infrastruktur benyttes og videreutvikles, og det legget til rette for et godt system av sykkel- og gangveier.

Styrke kollektivtilbudet

Haugerudbråtan på Tranby har nærhet til senterfunksjoner og kollektivtransport, mens Langenga og Gamle Ringeriksvei i Nordal krets vil sørge for nødvendig oppgradering av vann og avløp.

I Sylling er det vedtatt to felt i tilknytning til eksisterende bebyggelse som er sentrumsnært. Det samme gjelder Øvre Justad i Oddevall krets som også vil medvirke til at lokal infrastruktur på Sjåstad kan oppgraderes og utvikles.

På Reistad legges det til rette for å videreutvikle den tidligere vedtatte aksen mellom Utsikten og Sørum. Søndre Bråtan er en naturlig fortsettelse av utviklingen i dette området.

Dette vil bl.a kunne styrke kollektivtilbudet i denne delen av Lier. I Høvik og Gullaug krets vil den fremtidige utvikling skje innenfor Fjordbyen – St. Hallvard Strand - og på Gullaughalvøya. Her utarbeides det egne område- og kommunedelplaner.

Kommuneplanen skal ivareta helheten og er de lange linjers politikk. Lier Høyre vil videreføre arbeidet som sikrer trygghet for hjem og arbeid gjennom at næringslivet sikres muligheter til videre vekst, og at liungene skal få bygge og bo og videreutvikle sitt nærmiljø.