Lier Pensjonistforening er opptatt av velferdsteknologi og sterkt bekymret over fremdriften i Lier.

Foreningen ser at teknologien får stadig større betydning på kvaliteten i eldreomsorgen og ønsker i samsvar med Eldrerådet at velferdsteknologi får mer oppmerksomhet og ressurser.

Velferdsteknologi er tekniske hjelpemidler som gir brukerne en lettere og tryggere hverdag.

Enkel velferdsteknologi er blant annet alarmen som mange hjemmeboende eldre og syke bærer på seg, som gir trygghet og kontakt med alarmsentralen i kommunen når de trenger det.

Velferdsteknologien er i rivende utvikling og dekker stadig flere behov.

Det er store forventninger til at den vil bidra til bedre helse og omsorgstjenester for brukerne. Mange kommuner satser derfor kraftig på den nye teknologien for å møte eldrebølgen.

Lier har i en fersk melding om velferdsteknologi til kommunestyret rapportert om status og skissert utviklingen av velferdsteknologi i kommunen.

Meldingen gir inntrykk av at innføringen av velferdsteknologi er defensiv og forsinket i Lier.

Det har ikke vært fokus på området over tid og man stiller seg avventende til å ta i bruk ny velferdsteknologi blant annet på grunn av risikoen for feilinvesteringer.

Lier savner samarbeidspartnere blant nabokommunene om utvikling og drift.

Utvikling og drift blir dermed dyrere og nye tjenester som kan sikre brukerne bedre og mer forsvarlig helse og omsorg forsinkes.

Eldrerådet, som behandlet meldingen i sitt møte 12. juni, mener en rask styrking av innsatsen med mer ressurser og kompetanse er nødvendig.

Les også

Trygg og verdig alderdom i Lier

 

Lier må dessuten snarest komme i regionalt samarbeid om felles utvikling, felles anskaffelser, felles alarmsentral og felles driftsløsninger for å redusere sårbarheten og kostnadene.

Lier må også beholde og videreutvikle demoleiligheten for velferdsteknologi som finns på Fosshagen.

Den trengs for å prøve ut nye løsninger og trene brukerne og ansatte når de skal ta nye hjelpemidler i bruk.

Leiligheten trues i dag med nedleggelse på grunn av manglende satsing fra kommunen og behovet for omsorgsplasser.

Innføring av velferdsteknologi er viktig for bygdas innbyggere fremover.

Kommunen må snarest komme skikkelig på banen for å høste verdiene som ny og effektiv velferdsteknologi kan gi.