Gå til sidens hovedinnhold

Trygg og verdig alderdom i Lier

Artikkelen er over 4 år gammel

Eldrepolitikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eldreomsorgen i Lier er  i kontinuerlig utvikling i Lier kommune.  Den byr på store og viktige utfordringer. 

Sterk vekst i antall eldre legger økende press på løsninger med økt kapasitet og kvalitet som må være økonomisk bærbare for kommunen.

Eldrerådet i Lier er eldres talerør overfor politikerne og administrasjonen i kommunen.  Rådet er sterkt engasjert i utformingen av fremtidens eldreomsorg som skal legge grunnlaget for en trygg og verdig alderdom.

For å mestre veksten vil kommunen satse på å utvikle hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester på flere nye områder. Dette vil få store konsekvenser for kommunen, brukerne og de pårørende.

Kommunens mål

Kommunen har som mål at eldre skal, om mulig og om de ønsker det, bo lengre hjemme. Dette er en god målsetting som støttes av alle parter.

Viktigst er at brukerne og pårørende får tilfredsstillende tjenester. Det er også viktig at tjenestene blir billigere for kommunen.

Budsjettet for helse og omsorg må derfor økes for å få på plass de forskjellige virkemidlene som skal understøtte målet.

Virkemidler

Det er forskjellige virkemidler som tenkes brukt, og er i prosessen for implementering. Noen av disse er:

– Hverdagsrehabilitering

– Velferdsteknologi

– Større innsats av pårørende

– Brukerutvalg ved institusjon

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er anbefalt, men innenfor nåværende budsjett. Dette betyr større oppgaver for en allerede presset organisasjon.

Hverdagsrehabilitering skal skje i hjemmet og det medfører en investering på i underkant av 2 millioner kroner.

Investeringen skal gi avkastning over tid.

Det vil si det skal støtte opp under at eldre kan leve og bo hjemme lengre og gjennom det ikke belaste det offentlige med sykehjemsplasser og hjelp fra hjemmetjenesten.

Slik sett er dette et meget positivt prosjekt som bør gjennomføres.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er i startfasen, men skal være implementert innen 2020. Strategien, gjennomføringen og brukermedvirkning skal debatteres på Eldrerådets møte i mars d.å. hvor også Lier Pensjonistforening deltar.

Velferdsteknologi innebærer bruk av en del tekniske hjelpemidler for eldre.

Ved innføring av diverse hjelpemidler skal også dette prosjektet bidra til en forenkling for hjemmetjenesten og derigjennom en besparelse.

Det skal også bidra til en tryggere hverdag for dem som blir boende hjemme lengre enn tidligere.

Budsjettmidler til innkjøp, opplæring av både hjemmetjenesten og brukerne må planlegges og budsjetteres for i de nærmeste årene.

Større innsats av pårørende

Større innsats av pårørende medfører en økende belastning for pårørende i fremtiden. Det er selvsagt at kommunen ikke kan budsjettere for alle eventualiteter.

Det vil være utopi. Som det har vært påpekt i pressen, er det sannsynligvis ikke nok sykehjemsplasser i Lier kommune.

Men ved å bo lengre hjemme gjennom innføring av hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, kan det forhåpentligvis redusere behovet for sykehjemsplasser.

Men med øket innsats/belastning for pårørende, må en kunne forvente et økende behov for avlastningsplasser i fremtiden.

Dette bør også tas hensyn til i de fremtidige planer som kommunen lager.

Brukerutvalg ved institusjon

Brukerutvalg ved institusjoner foreslått opprettet av Eldrerådet.

Les også

Nå er valgkampen i gang i Lier

Dette er et organ bestående av 1 fra Eldrerådet, 1 politiker fra Helse, sosial og omsorgsutvalget, 1 fra beboerne eller foresatt og 1 fra de ansatte. I tillegg møter virksomhetsleder.

Tiltaket vil hjelpe med direkte kommunikasjon, brukermedvirkning og påvirkning av drift av institusjonen og forhåpentligvis et konstruktivt samarbeid som resultat.

Les også

La Frogner forbli sykehjem

Det er å håpe at dette blir vedtatt.

Fremtidige planer og budsjetter

Les også

Fram i lyset

Fremtidige planer og budsjetter for eldreomsorgen må ta høyde for det som nevnt ovenfor.

Forhåpentligvis vil kommunen gi tilstrekkelige økonomiske rammer for å kunne implementere relevante virkemidler for å oppnå målsettingen.

Det gjelder også snarest å sette i gang prosessen som gjelder utbyggingen av Fosshaven fase 2 og 3.

Videre bør det legges både kortsiktige og langsiktige strategier og planer for å ivareta eldreomsorgen for den videre vekst i Lier inklusive utbygging av Fjordbyen.

Trygg og verdig Alderdom

Alle tiltak, beslutninger og felles innsats skal legge grunnlagt for effektiv og god eldreomsorg og en trygg og verdig alderdom.

Måtte vi håpe at det blir en realitet i Lier kommune i fremtiden.

Kommentarer til denne saken