Gå til sidens hovedinnhold

404 - File Not Found

[]

E134 og kryssing Oslofjorden

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rv23 hadde som mål å avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk samt å være et bindeledd mellom E6 og E18 i det nasjonale vegnettet.

Hvordan har det virket og hva med veien videre?

Tar lang tid

Innbyggerne på Lahell og Gullaug opplever et meget belastende trafikkmiljø. Jevnlige stans i Oslofjordtunnelen, opptil 170 dager i året samt en døgnlig strøm av biler forbi egen bolig, har ført til en oppgitthet over dårlig planlegging og forsinket fremdrift pga mangelfulle avklaringer om vegvalg.

Veien videre frem mot Dagslett samt videre mot E18 er ikke ferdig løst. Det foreligger også utredninger på ny forbindelse over Oslofjorden på sydspissen av Hurumlandet med vegforbindelse til Sande eller Holmestrand. Her kan veien dessuten kobles mot E134 i retning Kongsberg.

Prosjektene tar imidlertid for lang tid. Folk på Lahell og Gullaug kan ikke vente lenge på forbindelsen mot E18. De trenger veg nå. Samtidig må vi sørge for at den verdifulle dyrkingsjorda i Lier skjermes best mulig.

Lier Høyre har foreslått en løsning som de mener er det beste alternativet for lokalmiljøet ved å kreve en sammenhengende utbygging fra Dagslett til E18. Lier Høyre mener også at det gamle forslaget om videreføring langs E134, med bruk av dagens veigrunn og kun et ekstra rushtidsfelt, videre langs Strandveien og kryssløsning mot E18 ved Jensvoll (0+-alternativet) kan være det beste alternativet.

Viker er litt søkt

Når det gjelder Vikeralternativet kan dette etter min uærbødige mening være noe søkt; «hvorfor skal man kjøre langt opp i Lierbakkene før man snur og setter kursen igjen mot Amtmannsvingen på en allerede full E18»?

Det beste alternativet er etter min mening å bruke dagens trasé med tillegg av Strandveien, med kryss på Jensvoll. Jeg regner da med at vi kan bruke det vedtatte tunnelalternativet fra Dagslett til Linnes og bruke planlagt rundkjøring på Linnes. Jeg foreslår videre å utvide eksisterende veg med et ekstra felt på sørsiden av dagens trasé mot Amtmannsvingen, det vil si tre og ikke fire felts vei.

Videre kan vegen legges mot Gilhus og fortsetter på sørsiden av jernbanen, utvide til 2 eller 3 felt langs jernbanenog lage nødvendig avkjøring til nytt sykehus og jernbanestasjonen med støyskjerming mot fjordbyen og boligområdene på oversiden. Man kan legge vegbanen i bru over eller kulvert under jernbanen og FV 282, vest for Frydenlund, og opp langs Jensvollveien til planfritt kryss med god støyskjerming på Jensvoll.

Jeg kan ikke se at denne endringen skaper problemer for utbyggingen av Fjordbyen, slik som Statens Vegvesen har anført. Jeg forholder meg til virkeligheten og mener at deler av Lierstranda fortsatt vil være et industriområde med den infrastruktur som er nødvendig for dette, samt at Fjordbyen etableres i Gilhusbukta og områdene ved dagens tømmerterminal som planlagt. 

For å få til en slik endret og mindre kostbar løsning, må man politisk endre grunnleggende oppfatning om E134 og fjordforbindelsen.
Fremdriften i prosjektene får derfor to forskjellige rammer, både mht tid og penger. Utvidelse av dagens veg mellom Linnes og Amtmannsvingen blir enklere og ved eventuell bruk av Strandveien eller veien syd for denne kan prosjektet bli realiserbart med en fornuftig tidsramme.
 

Kommentarer til denne saken