«Næringstopp» Rune Kjølstad oppfordrer i forbindelse med E134 og tilkoblingen til E18 i Lier, politikerne «å være seg sitt ansvar bevisst». Dette er vi helt enig i. Deretter er vi ikke like enige.

Kjølstad legger på vegne av det regionale næringslivet, til grunn at politikerne i Lier ukritisk skal følge Statens vegvesen sine utredningsalternativer slik at prosessen kan gå raskere, og slik at næringslivet i regionen ikke blir skadelidende. Han vil ikke mene noe om hvor veien skal gå, men hele innlegget er åpenbart basert på lettest mulig løsning, hvilket vil si en brutal og omfattende nedbygging av Norges beste matjord.

For det første ser det ut til at Kjølstad ikke definerer landbruket som næring. Han bruker bilforretning og malingsfabrikk som eksempler på næringsliv. Landbruk er en betydelig næring i Lier og det aktuelle området er å regne som matjordas svar på Karsten Warholm, altså av ypperste klasse.

For det andre vil politikerne være seg sitt ansvar bevisst ved å tenke langsiktig og utover kortsiktige økonomisk gevinster for vegprosjekter isolert sett. På kort sikt vil det isolert sett kanskje være billigere å ødelegge Norges spiskammer med et vegprosjekt. På lang sikt er bildet noe helt annet. Det er her snakk om å ta vare på jord om har blitt forvaltet og foredlet i generasjoner for nåværende og fremtidige generasjoner. Jorda skal sikre mat i all fremtid. Da blir prisforskjellen mellom alternativene for E134 bagateller. Et viktig poeng i vurdering av trasevalg er at her er det alternativer, man er ikke nødt til å velge en løsning som ødelegger matjord.

Jordvernalliansen har stor forståelse for de som bor langs E134 ved Lahell og Gullaug. At veien ikke ble ferdigstilt i forbindelse med Oslofjordtunellen skyldes den praksis man har hatt for vegbygging i Norge etter krigen. Man har bygget litt her og litt der. Hele vegprosjektet fra Vassum i Follo til E18 i Lier skulle vært ferdig for lenge siden. Her har sentrale politikere ikke tatt ansvar.

Samtidig har vi som samfunn en plikt til å ta vare på matproduksjonen for all framtid hvor sikring av matjorda er en absolutt forutsetning. Vi har også en plikt til å velge miljøvennlige løsninger. Kun tre prosent av Norges areal er dyrka. Kun en prosent er god nok til matkorn. En brøkdel er god nok til grønnsaker.

Politikerne i Lier er sitt ansvar bevisst. Vi oppfordrer sentrale politikere å være det samme.