Gå til sidens hovedinnhold

E134: Gi oss Vikerløsningen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vårt hovedbudskap er at det rett og slett ikke er plass til eller ønskelig med en ny hovedvei tvers gjennom ytre Lier. Veien vil rasere denne delen av kommunen fullstendig, og fjordbyen og vårt boområde vil avskjæres helt fra resten av Lierbygda (men knyttes nærmere Drammen). Eksisterende jordbruk, natur og miljø samt bomiljø for oss og fremtidige generasjoner vil bli permanent ødelagt.

Korridoren til Viker er den eneste som ivaretar ytre Lier slik vi kjenner det og som ikke avskjærer kystlinja fra resten av Lierdalen. De andre korridorene vil kunne gi dypt tragiske samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser lokalt og er uakseptable. Vi mener det er E134 som må underordnes og tilpasses eksisterende bebyggelse, eksisterende ferdselsårer, kryss, og ikke minst kulturlandskapets landbruksprofil, noe som bare kan gjøres ved å legge E134 helt frem til Viker i tunnel eller E134 i kulvert helt frem til E18.

Vi har konsekvent hevdet at det er til det beste for ytre Lier at gjennomgangstrafikken på E134 ledes mot E 18 lenger nord, ved Viker. Vikerkorridoren er den av alternativene som fremstår som den beste for ytre Lier fordi trafikken føres i tunnel helt frem til E18 og ikke gjennom tettbygd strøk og over verdifull dyrka jord.

Vikerkorridoren er også mest fremtidsrettet og muliggjør en sannsynlig videreføring av E134 utenom Drammen i øst på en så skånsom måte som mulig. Vi mener all planlegging av korridor for ny E134 og valg av kryssted med E18 må ta høyde for at Lierdiagonalen kommer, dog noe frem i tid. Vi ønsker imidlertid ikke et nytt kryssted med E18, og mener Kjellstad må forbli krysstedet med E18. Dette er også det minst sårbare stedet for en sannsynlig videreføring av E134 mot Lianåsen og Eiker i Lierdiagonalen.

Vi ber om at barrierevirkningen av ny E134 og jernbanen i ytre Lier reduseres. Ferdselsårer for gående og syklende og annen lokal trafikk må gis forrang foran gjennomgangstrafikken. Særlig viktig er det å tilrettelegge for lett og trygg kryssing av hovedveiene i plan med terrenget. Da må hovedveiene legges ned i bakken eller i tunnel helt frem, noe som også beskytter mot støy.

Vi mener at den tidlige planfasen veiprosjektet nå er i tilsier at man bør fokusere på Vikerkorridoren, der utgangspunktet for kryssing av Lierdalen ikke er Linnes, som er ca 3 km fra E18, men Viker, som ligger rett ved E18.

For at de andre korridorene i det hele kan aksepteres utredet mener vi at E134 må gå i tunneler/kulverter helt frem til E18. E134 må underordne seg det flate landskapet, da dette er det eneste grepet som kan bevare kulturlandskapet, og gi forsvarlige støyforhold i ytre Lier. Men, de beste støymessige og landskapsmessige resultatene får man åpenbart av å legge E134 til Viker i tunnel.

Kommentarer til denne saken