Det primære i denne saken som skal behandles i Kommunestyret 3. november er at Statens vegvesen (SVV) skal, som de er pålagt å gjøre, utrede flere forskjellige alternativ. Kommunedirektøren har også, etter min mening, korrekt oppfattelse av at flere alternativ må utredes.

Det er ikke riktig, som enkelte hevder, at et enstemmig kommunestyre vedtok at kun Viker-alternativet skal utredes videre. Det var riktignok et flertall for kun dette alternativet. Poenget er at politikerne (dessverre) ikke enda kan/skal vedta ett alternativ for videre framføring.

Vi er fortsatt på slutten av «Fase 1 – Innledende fase – behandling av planprogram». Skal vi som politikere ha noen som helst påvirkningskraft over for SVV/Samferdselsdepartementet er det viktig å holde tunga rett i munnen og ikke minst: Å holde ei hand på rattet – alle fire alternativ må utredes. Dette er viktig, uavhengig av hvilket trasévalg en til slutt ender opp med. Det er dét denne saken handler om akkurat nå. Det må være av underordnet betydning hvilken ordlegging sentrale politikere har i sin omtale av denne saken.

Når det er sagt, skal jeg ikke legge skjul på at jeg er skeptisk til Viker-alternativet fordi jeg mener det vil bli en altfor stor omvei for bilister som kommer østfra og skal til Drammensdistriktet. Vi vil dessverre mest sannsynlig beholde denne trafikken på eksisterende veinett forbi Lahell/Engersand.

Traseen til Linnes er allerede ferdigutredet, og jeg vil anta at tidsaspektet for ferdigstillelse ligger nærmere fram i tid enn Viker-alternativet. Vil dessuten anta at Viker-alternativet er det dyreste. Som politikere er vi pålagt å ta hensyn til det som gir best samfunnsøkonomisk nytte.

Ved å benytte seg av/utvide allerede eksisterende vei fra Linnes mot Amtmannsvingen, mener jeg at vi kanskje legger beslag på mindre matjord enn Viker-alternativet. Legg gjerne denne strekningen i senketunnel hvis mulig. Rett øst for rundkjøringen ved Gilhus må veien over i ny bru over jernbanen. Broen kan gjerne fortsettes over Husebysletta og Star for at veien til slutt ender på E18 mellom Jensvoll og Moserud. Dette blir da en mellomting mellom SVVs Vitbank- og Jensvollalternativ.

Jeg er ikke enig med vår kjære ordfører som uttaler at det er trist at forslaget om Lierdiagonalen kommer opp nå. Nei, jeg vil heller si ja takk begge deler. Vi må tenke framover, og jeg er absolutt ikke uenig i forslaget om den såkalte Lierdiagonalen (som for øvrig har ligget i bakhodet hos mange i flere tiår). Men, og et stort men: Videreføring av E134 mot Eiker må ikke forkleine eller forsinke planprogrammet E134 Dagslett – E18.