Lier Eldreråd ønsker å øke antall korttidsplasser ved Liertun sykehjem og mer individuell behandling av beboerne

I mars 2022 åpnet kommunen en ny korttidsavdeling ved Liertun sykehjem, som ga syv ekstra sykehjemsplasser. Avdelingen har hatt fullt belegg siden oppstarten. For å sikre innbyggerne forsvarlige helse- og omsorgstjenester, vil kommunen i 2022 i tillegg få et overforbruk på ca 4,9 millioner kroner, på kjøp av overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter på sykehuset og ekstra private sykehjemsplasser.

Med den sterke veksten i antall eldre over 80 år, er det er ingen ting som tyder på at behovet for sykehjemsplasser ikke vil vedvare ut i 2023. For å få en mer effektiv bruk av kommunens midler innstiller Eldrerådet på at man i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023 avsetter midler for å øke med inntil fem nye korttidsplasser på Liertun sykehjem. Korttidsavdelingen er et tilbud til personer, som av ulike årsaker, har behov for rullerende avlasting på grunn av redusert funksjonsnivå eller utredning/behandling etter sykehusopphold eller fra hjemmet. Bygningene og rommene ved Liertun står der og det vil i hovedsak kun påløpe kostnader til ekstra personale. Kommunedirektøren har selv anslått at kostnadene med å utvide med fem nye plasser fra 1. august vil koste ca. 1,7 millioner kroner ut 2023.

Ut fra Eldrerådets vurdering er det avgjørende viktig at det også avsettes økte midler i budsjettet for å heve beboernes livskvalitet ved våre sykehjem. Lier kommune har nylig innført nye ernæringsrutiner, med endrede krav til ernæringsoppfølging og -kartlegging. De ansatte må få tilstrekkelig opplæring i de nye kravene, både til oppfølging og dokumentasjon. Målet må være å gi beboerne gode måltidsopplevelser, hvor de får mat ut fra eget ønske og spiser sine måltider sammen med andre, i større grad enn det som Eldrerådet erfarer faktisk skjer i dag. Her er det viktig med en tilstedeværende ledelse og gode kontrollrutiner. «Leve hele livet»-reformen setter en ønsket standard til minimum én times daglig aktivitet for alle beboeren på sykehjem, med fokus på egne interesser. Gode individuelle aktiviteter er viktig for den enkeltes livskvalitet, men er i dag dessverre en mangelvare på grunn av den økonomiske situasjon ved kommunens sykehjem. Eldrerådet innstiller derfor på at det avsettes midler i 2023-budsjettet for å kunne øke tilbudet utover det som i dag tilbys av felles aktiviteter.

Lier Eldreråd

Lorna Reberg Nilsen, leder
Jan Dybvik
Per Vemork
Sjur Malm
Mona Skaar Thorsrud