Gå til sidens hovedinnhold

Erklæring fra Lier Ap om ny riksvei 23 gjennom Lier

vikeralternativet

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lier Arbeiderparti har hatt særlig fokus på rv23 gjennom Lier i mange år. Fordi dette er en av Liers største utfordringer, vil vi fortsette med det helt til veien er på plass.

I løpet av de snart 30 årene rv23 gjennom Lier har vært under planlegging, har det vært mange underlige vendinger i saken, men omsider er alle kortene kommet på bordet, og vi mener at tiden er inne for å fullføre planleggingen. Derfor denne erklæring om å følge opp.

Vi ser at Statens vegvesens opprinnelige planer om rv23, som en av landets betydeligste hovedveier, nå kommer tydeligere frem etterhvert som planleggingen av strekningen frem til E18 i Lier konkretiseres.

Rv23 skal bli en del av E134, landets viktigste stamvei mellom øst- og vestlandet, og det er denne funksjonen som vil være dimensjonerende.

Planlegges sammenhengende

Vi mener det er viktig at hele rv23 og E134 i vårt område planlegges sammenhengende og i et overordnet perspektiv, fra E6 i øst, via E18 til E134 vest for Drammen.

Bare på den måten får man fram det reelle bildet av fordeler, ulemper og konsekvenser. Ideelt sett skulle alle strekninger som inngår vært på samme planstadium, men det viktigste er uansett at de henger sammen.

Den fremtidige rv23 som kobles mot E134 får også en vesentlig regional funksjon, ved at den også kan lede gjennomgangstrafikk utenom Drammen, i tråd med byens skrikende behov for slik avlastning.

Det var dette perspektivet Statens Vegvesen avdekket for snart to år siden da de introduserte «Lierdiagonalen», en tunnelløsning fra E18 i Lier til Eiker.

I ettertid er dette regionale perspektivet søkt tildekket ved at det er tatt vekk fra det som skal planlegges for rv23 i denne omgang. Men, det er på ingen måte glemt, bare gjemt, og vil tvinge seg fram, enten vi i Lier liker det eller ikke.

Dette går forøvrig klart fram av Buskerud fylkeskommunes merknader til planprogrammet, der fylkespolitikerne er samstemte i at rv23/E134 må få en avlastningsfunksjon for Drammen på sikt.

Må videreutvikle lokalveinettet

Liers politikere må snarest erkjenne at de må forholde seg til at stamveien vil bli videreført fra det sted der rv23 skal knyttes til E18.

Både kryss og mulighet for tunnelinnslag for fremtidig omkjøringsvei rundt Drammen må derfor beskrives og konsekvensutredes som en del av beslutningsgrunnlaget.

Det er et åpenbart behov for å videreutvikle lokalveinettet i Lier, med hensikt å legge til rette for kollektivtransporten og fjordbyutviklingen. Om Vikeralternativet for rv23 velges, kan vedtatt utbygging av rv23 Dagslett - Linnes med enkelte tilpasninger inngå som en del av lokalveinettet.

Innbyggere og ulike interesser har nylig uttalt seg i høringen om planleggingen av rv23 frem til E18. Det er et overveldende antall høringsuttalelser som mener at Vikeralternativet er det riktige trasévalget.

Samtidig kommenterer innbyggerne dramatiske konsekvenser av de alternative korridorene over Jensvoll og Vitbank.

Disse går mer eller mindre gjennom hus og hjem, næringsbygg og viktig dyrka mark, og har begge kryssområde med E18 ved kommunens og fylkets viktige skoleområder.

Ap beklager

Lier Ap har tidligere foreslått at Jensvoll- og Vitbankkorridorene tas ut av planleggingen, men det har det ikke vært lokalpolitisk vilje til.

Det beklager vi.

Dersom flertallet fortsatt mener at disse alternativer skal utredes, er Lier Arbeiderparti klar på at Vikerkorridoren er riktig valg av trase.

Bare løsninger med lang kulvert (nedgravd tunnel) skal eventuelt utredes for de øvrige alternativer i den videre planlegging.

Selv med lange kulverter er det uakseptabelt med åpne gigantkryss på 1,5 kilometer i diameter (veinormal) som skal sørge for videreføring mot boligområdet i Lianåsen og videre i tunnel når den tid kommer.

I tillegg påpeker vegvesenets planleggere at vanskelige grunnforhold for Jensvoll og Vibankkorridorene muligens kan koste mer enn fjelltunnel til Viker.

Vi mener at Vikeralternativet gir beste kryssløsning og størst fleksibilitet for videreføring av rv23 ut av Lier.

Lier Arbeiderparti vil videreføre vår aktive rolle i planleggingen og vi skal om kort tid behandle endelig planprogram etter at det nå har vært ute til offentlig høring.

Det er nå de viktigste grepene tas for å sikre Lier den minst ødeleggende veiløsning.

Les også

Beboere på Frydenlund sier nei til Jensvollkorridoren

Les også

Vi må velge noe som er mulig å gjennomføre

Les også

Å kalle Vikertunnelen for en miljøtunnel er grønnvasking

 

Kommentarer til denne saken