Samferdselsdepartementet har ansvaret for den situasjonen som har oppstått etter at Statens vegvesen avdekket adskillige høyere kostnader for RV 23 Dagslett – Linnes og som har medført at fremdriften for fremføring av RV 23 til E 18 har stoppet opp.

Fremføring av RV 23 frem til E 18 er et viktig og nødvendig veiprosjekt både nasjonalt og regionalt.

I mer enn 30 år har man arbeidet med ulike alternativer og løsninger. Dagens trafikkavvikling på eksisterende veinett er til betydelig belastning for lokalmiljøet.

Det er derfor viktig å sørge for at det vises evne til gjennomføring og at prosjektet får nødvendig fremdrift.

8 til 10 års belastning i Ytre Lier

Sett i lys av de før nevnte kostnadsoverskridelser og foreliggende NTP, er det nå er viktig å se hele strekningen fra Dagslett og frem til E 18 som et sammenhengende prosjekt.

Lier kommune må ivareta sine lokale interesser ved å sørge for at den løsningen som synes å skjerme lokalmiljøet best mulig ved tunnel helt frem til E 18 – Vikeralternativet - blir tilstrekkelig utredet og avklart om dette kan gjennomføres – teknisk og økonomisk.

Dette er et enstemmig kommunestyre i Lier enig om.

Flertallet i Lier – Ap, Frp, Sp, Sv og MDG – har ingen mening om hva de vil gjøre dersom dette alternativet – teknisk eller økonomisk - ikke kan gjennomføres.

Disse partiene sender derfor RV 23 frem til E 18 ut på ny ørkenvandring.

Vi snakker om nye 8 til 10 års belastning for bomiljøene i Ytre Lier – og problemer med fremkommelighet og økte kostnader for næringslivet i området.

Avklaring av finansiering

Mindretallet i Lier – H, V og delvis Krf – mener at dersom dette alternativet ikke kan realiseres, må vi legge vedtatt reguleringsplan Dagslett – Linnes som går frem til Amtmannsvingen til grunn for gjennomføring av prosjektet.

Da kan veien føres videre over eller under jernbanen og videre langs FV 282 – Strandveien til Jensvollveien med kryss mot E 18 på Jensvoll i stedet for på Brakerøya.

Tre-felts løsning med kollektiv-/rushtidsfelt vurderes.

En forutsetning for nødvendig fremdrift er at Samferdselsdepartementet avklarer nødvendig finansiering, og i samarbeid med Statens vegvesen fremmer forslag til videre planprosess med sluttdato.