I flere tiår har Ytre Lier fungert som en flaskehals for all trafikk mellom øst og vest, mens Grønne Lier og befolkningen har lidd under en stadig økning antall kjøretøy som passerer igjennom i døgnet.

Tungtransporten og øvrig biltrafikk presser seg frem langs smale svingete veier, mens skolebarna og foreldrene går med hjerte i halsen. Anslagsvis 18.000 biler passerer i døgnet, og dette antallet er forventet å doble seg frem imot 2040.

Stemte for lang tunnel

23. september 2010 kunne vi lese Statens vegvesen sin rapport om konsekvensutredning av ulike løsninger for nye riksvei 23. Befolkningen kunne endelig senke skuldrene, for nå skulle det komme ny vei. Slik ble det ikke. Byggestart ble utsatt gang på gang. I 2013 ble prosjektet utsatt pga manglende finansiering over statsbudsjettet.

November 2015 fikk endelig prosjektet «go» fra Stortinget, usikkerhetsmomentene var nå borte! 25. oktober 2017 kunne Statens vegvesen konstatere at byggingen av ny vei skulle starte, men bare 5 dager senere kom kontrabeskjeden om full stopp grunnet kostnadsoverskridelser. Kostnadsrammen på opprinnelige 2,3 milliarder hadde nå økt til 3,2 milliarder.

Mai 2018 ble det dermed besluttet å slå sammen de to prosjektene på riksvei 23 til ett prosjekt. Dagslett-Linnes og Linnes-E18 skulle sees under ett for å spare kostnader. Et samstemt kommunestyre i Lier stilte seg bak, at veien skulle føres i lang tunnel fra Dagslett til Viker. De to øvrige korridorforslagene ble forkastet. Innstillingen ble oversendt Samferdselsministeren.

Befolkningen i Ytre Lier var blitt hørt, nå skulle det bli lang tunnel på hele strekningen, og skolebarna skulle snart gå en tryggere hverdag i møte. Det var dermed med stor overraskelse man kunne lese i Lierposten den 19. oktober 2018, at Statens vegvesen etter pålegg fra Samferdselsdepartementet lanserte et nytt traséforslag. Dette skulle være et billigere alternativ enn alle de tidligere forslagene.

Setter matproduksjon i fare

Befolkningen i Ytre Lier satt lamslåtte tilbake. Det nye traséforslaget kunne ikke betegnes som annet enn en katastrofe for Grønne Lier. Utslaget til tunnelen skulle ligge rett nord for krysset Linnesbakken/Tuverduveien med rett passasje videre mot Lierelva og Huseby Gård før den kobles på E18 på Kjellstad.

Denne løsningen vil ødelegge et omfattende område med dyrket mark, og setter Ytre Liers matproduksjon i stor fare. Her finner vi noen av Norges beste og viktigste landbruksareal, hvor både klima og jordsmonn gjør området svært godt egnet til dyrkning av grønnsaker.

I Statens vegvesens forprosjekt datert 2010 kan man lese, at områdene nord for riksvei 23 er store og velarronderte med flere avlinger løpet av en sesong.

Det er dette områdets som vil bli ruinert med siste forslaget fra Statens vegvesen. Dette alternativet vil være svært ødeleggende for lokalt jordbruk.

Har mistet håpet

Den flate Liersletta har helt siden den yngre jernalderen og middelalderen vært et sentralt område for ferdsel og et maktsentrum bestående av flere storgårder, og på Huseby finner en av disse gamle gårdene.

På tomten finner vi to av de største gravhaugene i Norge fra denne tiden, samt St. Hallvards brønn. Både gravhaugene og brønnen har stor kulturhistorisk verdi både for Lier og Norge, og det er altså her Statens Vegvesen foreslår å trekke traséen videre mot E18. Ytre Lier risikerer å få ødelagt en svært viktig del av sin kulturarv.

Det nye traséforslaget vil og være totalt ødeleggende for bo- og oppvekstmiljøet i Linneslia og Sørumlia med tanke på støy og forurensing fra 36.000 passerende kjøretøy i 2040.

Flere av de nærmeste boligene til tunnelutslaget vil bli ubeboelige. Linnesbakken barnehage vil og bli sterkt berørt som en av de nærmeste naboene til tunnelutslaget. Det er vanskelig å tro at det vil være mulig å sette inn støyreduserende tiltak som vil være tilstrekkelig i denne sammenheng.

Vi i Ytre Lier hadde trua, vi kunne bokstavelig talt se lyset i enden av tunnelen. Et lys og håp som raskt ble revet vekk av et departement som ikke ønsket å ta hensyn til en innstilling fra et samlet kommunestyre om å gå for Vikeralternativet.

Tilbake sitter vi som bor her, og har vel i grunnen mistet håpet om en bedre hverdag for oss og våre barn. Vil nye riksvei 23 noen gang bli en realitet?