Det er helt åpenbart at den nåværende standard og plassering av RV 23 i Lier er uakseptable for trafikanter, Lier kommune, Statens vegvesen og næringslivet. For beboerne på Engersand, Lahell med mer er situasjonen helt uholdbar.

En enorm og farlig trafikkbelastning ødelegger bomiljøet og gjør skolevei og arbeidsvei direkte farlig.

Den storslagne visjonen om «Grønne Lier» fremstår som lite troverdig i dette nabolaget.

Hard kamp om offentlige midler

Det er et faktum at saken om akseptable sluttføring av RV 23 har versert i nærmere 40 år. Det er videre et faktum at arbeide på Dagslett-Linnes-E 18 er stanset som følge av en betydelig kostnadssprekk.

Det er videre faktum at det ikke er mulig å finne offentlige midler til å bygge en løsning som er ideelle for innbyggerne på Lahell/Engersand, som i varetar den øvrige trafikksituasjonen i Ytre Lier, som hindrer nedbygging av noe av den beste dyrka marka i Norge, rivning av skoler, boliger og næringsbygg i stor skala.

Lier Frp ønsker det beste for Lier. Men det er et faktum at Regjeringen og Stortinget har ansvaret for hele Norge. Det er derfor en hard kamp om tilgangen til offentlige midler.

Lier Frp foreslår at Viker-alternativet velges som alternativet for sluttføring av RV 23. Videre foreslår vi at det ikke lages tunnelløsning på Gullaug.

Dette innebærer en slipper å bygge 500 meter med fire-felts-motorvei. Dette er 500 hundre meter med meget dårlige grunnforhold.

Ved dette forslaget spares også kostnadene til fullt motorvei-kryss, fire-felts-bru over Lierelva. Dermed er finansieringen på plass.

Alvorlig og kritikkverdig

En tunnel på Gullaug hadde vært det ideelle for Engersand/Lahell, men det her foreslåtte alternativet innebærer en drastisk reduksjon av trafikken på Engersand/Lahell.

I ytre Lier er det storslagne utbyggingsprosjekter – Gullaug-halvøya (Dyno) og prestisjeprosjektet Fjordbyen. Dette er vedtatt som såkalte null-slipps-alternative (Grønne Lier og det Grønne skiftet).

Null-utslipp på disse prosjektene innebærer blant annet en så omfattende satsning på kollektivtransport, samordnet kjøring (jf. Lierposten i uke 15) at behovet for tilbringerveier er drastisk redusert.

Forsinkelser og kostnadssprekk i offentlig sektor er alvorlig og kritikkverdig. Forsinkelser og kostnadsoverskridelser svekker troen på offentlige løsninger og på politikernes evner til å finne løsninger på aktuelle problemer i innbyggernes hverdag. Det er viktig å forbedre offentlig sektor.

Men nå haster det med at det politiske Lier samler seg om en konkret og praktisk gjennomførbar løsning.

Enigheten bør fremkomme i løpet av uker. Løsningen må deretter presenteres Samferdselsdepartementet.

Når det gjort, så kan (eventuelt) debatten om å fordel skyld, finne svake rutiner, hvem som har vært på flest møter etc., starte.