Det er trist å lese om de holdningene Liers ordfører Gunn C Ringdal fra Høyre legger for dagen i en artikkel i Lierposten 8. januar 2018–kostnadsoverskridelser på RV23–Dagslett-Linnes.

Det nevnte veiprosjektet skal gjennomføres uavhengig av hva det koster. P.t. ligger det an til en budsjettsprekk på 900 millioner.

Dette er en manglende respekt for skattebetalerens penger, som FRP ikke er med på.

Ikke overraskende ekstrakonstnader

Det er for øvrig ikke overraskende at det blir ekstra kostnader i et området med så svake geologiske grunnforhold. De svake grunnforholdene er noe Dagslett-Linnes har til felles med Fjordbyområdet.

Den nevnte kostnadsøkningen på 900 millioner (Dagslett-Linnes) tilsier at Viker-alternativet er det beste alternativet, ikke bare mht. miljøvern, men også mht. økonomi og transport.

De utredningene om transportløsninger i Ytre Lier som Lier kommunestyre vedtok i juni 2017, er visst nå av mindre interesse for Høyre.

Vedtaket i juni 2017 ble fattet med ordførerens dobbeltstemme.

Kommunestyret har vært tilnærmet delt i denne saken siden 2003. De transportmessige konsekvensene av de holdningene Lier Høyres ordfører her har til skattepenger, er at Jensvoll- og Kjellstadkorridorene blir mer aktuelle.

Det innebærer igjen at Ytre Lier omgjøres til et stort veikryss!

Avslappet holdning

De avslappede holdningene til skattepenger (kr 900 millioner mer i forbruk enn det budsjettet tilsier) Liers høyreordfører legger for dagen blir desto merkeligere når en ser på vedtaket fra kommunestyret i mai 2017.

Her besluttet kommunestyret (mot bl.a. FrP sine fem stemmer) å innkreve egenandeler til fysioterapi for funksjonshemmede og kronisk syke. Her var sparebeløpet ca. kr 100.000 pr. år.

Men denne innsparingen var ifølge Lier Høyre viktig av hensyn til den fremtidige utviklingen i statens økonomi.

Også en utfordring for sykehuset

Mandag 15. januar 2018 er en stor dag. Da skal ca. 60 politikere og super-byråkrater, med høyreordførerne fra Lier og Drammen i spissen, bli orientert om arbeide med helseklynge på nytt (eventuelt) sykehus på Brakerøya.

Orienteringen er ved den innleide konsulenten Ansgar Gabrielsen (en tidligere statsråd fra Høyre, Bondevik II). Arrangementet finner sted i Børsen selskapslokale; byens storstue.

Lier Frp er selvsagt positive til at det blir sykehus på Lierstranda. Det er i stor grad stortingsrepresentant fra Frp Morten Vold (Buskerud) sin fortjeneste at det nye sykehuset endelig er vedtatt.

Problemet er her, som i den foregående saken på Dagslett-Linnes, at en av de siste utredningene som gjøres, er de geologiske grunnforholdene.

Det er med andre ord en stor mulighet for at alle de innovative utredningene tidligere statsråd Gabrielsen kommer fram til, dessverre ikke er anvendelige.