Lier Høyre har arbeidet for at prosjektet RV23 tilkobling mot E18 skal ha en høy prioritert fremover og hvor oppstart må være umiddelbart etter sluttføring RV23 Dagslet–Gilhus og må omtales således i Nasjonal transportplan (NTP).

Ut fra de signaler vi har fått, så har vi lyktes med dette.

Må vurdere konsekvens

Vi har hatt et tett samarbeid med våre naboforeninger og Stortingspolitikere for å få påvirket regjeringen til å få dette inn i den kommende rullering av NTP, som for øvrig vil bli tidendes samferdselssatsing med en totalramme på 1.000 milliarder kroner.

Samtidig ser vi at det er en ramme på vårt prosjektet som setter kostnadsmessige begrensninger for gjennomføringen.

Planprogrammet for tilknytning RV23 / E18 er nå ute på høring, etter at Formannskapet i Lier er enig med at det skal utredes flere fullverdige alternativer, fordelt på 3 korridorer.

Les også

Status fra Linnes til E18

Les også

Riksvei 23 Linnes – E18, veien ingen vil ha – hos seg

Uansett alternativ, så er dette et prosjekt som vil kreve trafikantbetaling og her er Lier Høyre av den oppfatning at den regningen som sendes til bilistene, må stå rimelig i forhold til det som det betales for.

Derfor må det også vurderes hvilken konsekvens de forskjellige alternativer vil få. Når dette er sagt, så er det også viktig for Høyre å velge et alternativ som gir minst mulig varig belastning for både etablerte bo- og skolemiljøer og ta mest mulig hensyn til jordvernet.

Gjennomførbart alternativ
Les også

Nei til hovedtrase rv23 – E18 fra Linnes

Lier Arbeiderparti etterlyser et klart svar fra Lier Høyre på hvilke av de alternativer i det vedtatte planprogrammet, som vi vil gå inn for.

Lier Arbeiderparti har allerede tatt en beslutning om hvilke alternativ de primært ønsker, Vikeralternativet, noe jeg fullt ut respekterer.

Lier Høyre har valgt å avvente utredningene for alle tre korridorene for tilknytning, før vi tar et standpunkt.

Dette har Høyres representanter i formannskapet vært klare på under formannskapets behandling av planprogrammet.

Vi mener det er avgjørende at vårt standpunkt er faktabasert, fakta som utredningene skal gi oss.

En ting er jeg sikker på at vi kan enes om, det er at det er viktig at vi får en tidsmessig kontinuerlig løsning for tilknytning mellom RV 23/Linnes/Gilhus og E18, slik at vi velger å gå innfor et alternativ som er realistisk gjennomførbart.