Gå til sidens hovedinnhold

Det opplyste eneveldet i praksis?

lierstranda

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utviklingen på Lierstranda har vært den dominerende saken i Lier kommunestyre i snart 10 år. Det er planlagt omfattende bolig- og næringslivsutbygging og nytt sykehus for området.

Lier kommune har betydelige eierskap i selskapet Eidos AS som sitter på betydelige eiendommer i området hvor nettopp Fjordbyen er planlagt. Andre eiere i Eidos AS er Drammen interkommunale havnevesen og Bane Nor Eiendom AS.

Rundt 60 ord

22. februar 2016 ble det fattet vedtak om Lier kommunes eierskap i Eidos Eiendomsutvikling AS. Dette var et vedtak som var unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 23 første ledd, jf. Sak 21 i formannskapsmøtet 250216.

Den reforhandlede aksjonæravtalen kommer til politisk behandling i juni 2018. Det er påfallende at en så viktig avtale har en saksfremstilling fra administrasjonen på kun rundt 60 ord og at saken ettersendes. Til sammenligning besto administrasjonens saksfremstilling sak 59 / 2018 til kommunestyret om «Overføring av eierskap i Vestviken 110 IKS til Drammensregionens brannvesen IKS» av ca. 1200 ord.

Det er videre merkelig at administrasjonens saksutredning overhodet ikke nevner habilitets-problematikken knyttet til aksjonæravtalen. Lier kommune er en av eierne i Drammen havn. Dette innebærer at ordføreren i Lier også er en del av ledelsen i Drammen havn. Samtidig er Drammen kommune den største eieren i Drammen interkommunale havn.

Det er tre forhold som preger behandlingen av arbeidet; tekstknapphet i utredningen, at mest mulig av utredningene synes å skulle være muntlig, uformell og lite dokumentert og påfallende hastverk i den politiske sluttbehandlingen.

Dessverre er saksbehandlingen av aksjonæravtalen kun et av flere eksempler hvor Lier kommune velger en håndteringsform som er lite tillitvekkende.

Trenger debatt

Lier Frp foreslo i kommunestyremøtet 120618 at saken om aksjonæravtalen skulle utsettes.

Dette forslaget fikk kun Frp og Sp sine stemmer. Administrasjonen og ordfører (heltidspolitiker) skal altså kunne bruke ca. 2,5 år på dette, mens kommunestyret (deltidspolitikere) må nøye seg med å ta stilling til saken så å si over bordet.

Det at ordfører og Høyre går god for en avtale, er verken ansvarlig eller tilstrekkelig til at resten av kommunestyret, uten debatt, slutter seg til aksjonæravtalen.

Lier Frp er av den oppfatningen at jo viktigere en sak er, jo større er kravet til dokumentasjon, etterprøvbarhet, vurdering av kompliserte juridiske problemstillinger etc.

Jo mer kompleks en sak er, jo grundigere må administrasjonen utrede for politikerne. Dette er en forutsetning for å kunne ivareta ombudsmannsrollen, mao. innbyggernes interesser.

Kommentarer til denne saken