Gå til sidens hovedinnhold

Risikospill med Liers framtid

Artikkelen er over 4 år gammel

Lierdiagonalen Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statens Vegvesen har fremlagt planer som kan legge hele ytre Lier under asfalt og installere Norges største trafikkmaskin midt mellom næringsvirksomhet, landbruk og våre boliger.

Dette vil kort og godt ødelegge ytre Lier slik vi kjenner området i dag om det gjennomføres.

Standpunkt gitt opp

Ordføreren i Lier fremstår så i forrige ukes utgave av Lierposten – sammen med stortingsrepresentant Trond Helleland – som om hun ikke virker særlig bekymret for de foreslåtte tilknytningspunkter for Linnes-E18 i Jensvoll/Kjellstadområdet.

Dette til tross for at slikt «Salatalternativ» i alle år var hva Lier Høyre forsikret at de var sterkt imot, og som aldri ville bli gjennomført.

Slikt standpunkt er nå tydeligvis gitt opp.

I stedet vil ordføreren nå motsette seg at det bygges videre på planene i et trinn 2, tunnel inn i Lianåsen mot nedre Eiker, til E134 slik Vegvesenet nå varsler at den videre planlegging vil være.

Hun og Helleland forsøker å få oss til å tro at Statens Vegvesen vil nøye seg med et «lite kryss» i området. Og at påkoblingen til E134 ikke blir noe av.

Vi kan alle være enige om at vi ikke ønsker at ytre Lier skal være sted for gjennomgangstrafikken som koblingen E134/E18/rv23 representerer.

Men verden er dessverre slik at vi ikke kan ha noen garanti for at ikke Vegvesenets planer nettopp er det som kommer.

Tvert imot taler all sannsynlighet for at alternative løsninger andre steder (forbindelse over Svelvik eller lignende konsepter) vil medføre så store kostnader for en alternativ øst-vest korridor, at sentrale myndigheter ikke vil kunne støtte dette.

Lett å ofre Lier

Alternative løsninger vil gå på bekostning av andre store samferdselsprosjekter på Østlandet, og det er da langt lettere for sentrale politikere å ofre Lier.

Ikke minst burde Trond Helleland etter mange år på Stortinget vite dette.

Her taler han mot bedre vitende og kaster blår i øynene på Liers innbyggere.

Derfor må Lier kommune i den kommende planprosessen for vegløsninger i Lier ta høyde for at om slik løsning presses på oss, så har vi valgt en traséløsning for rv23-E18 som ikke gjør slik videreføring til en miljøkatastrofe for oss som bor her.

De foreslåtte tunnelinnslag i Lianåsen via Jensvoll eller Høvik er uakseptable for Liers befolkning.

Uansett hvordan tilkoblingen Dagslett/Linnes-E18 løses, kan disse korridorer og tilhørende kryssløsninger ikke aksepteres i dette området.

Nettopp derfor må kommunen i sitt planvedtak forkaste det fremlagte planprogram.

Kommunen bør gå inn for et annet tilknytningspunkt for rv23 mot E18.

Det må være et tilknytningspunkt som ikke automatisk medfører at eventuell kryssløsning for videreføring mot E134 til Nedre Eiker havner midt i vår bebyggelse.

Den ønsketenkning ordføreren presenterer i siste nummer av Lierposten er derfor hasardspill med Liers fremtid.

For et kortsiktig, lite kryss på Jensvoll eller Kjellstad blir i neste omgang det store krysset.

På gale premisser

I 2007 søkte Lier Arbeiderparti søkte aktivt å få til en alternativ tunell til dagens prosjekt Dagslett-Linnes.

Tunnelen Dagslett-Viker ville ført gjennomgangstrafikken lengre nord, vekk fra de mest sårbare områdene i ytre Lier, og ført gjennomgangstrafikken fra rv23 rett inn på E18 ved Viker i ett samlet og tidsbesparende prosjekt.

Dette ville vært en engangsløsning vi nå går glipp av, når forbindelsen til E18 nå i stedet er skjøvet ut til en ny fremtidig plandiskusjon og utbygging, med utgangspunkt på Linnes.

Våre ideer ble i 2007 utredet av Vegvesenet på gale premisser – man valgte bevisst å se vekk fra fremtidig fjordbyutbygging i analysegrunnlaget, og bygde på trafikale forutsetninger som et par år senere viste seg å være fullstendig feilaktige.

Les også

Sier nei til Lierdiagonalen

Til alt overmål nedla også Vegvesenet i 2007 – med full tilslutning fra Lier Høyre - innsigelse mot slik fremtidsløsning.

Derfor ble Dagslett-Linnes tvunget på oss.

Nå kan vi også takke Lier Høyre for dagens vanskelige trafikkplanlegging i Lier.

Må utvides nordover

Les også

Krever stans i gigantplaner

Men: Nå MÅ vi se fremover.

Lier Arbeiderparti vil oppfordre alle lokale politiske krefter til å avvise det kommende planprogram.

Også den «løsning» som nå fremlegges med «lang tunell» (lyseblå trasé i Lierposten 27/10), og som avviker mye fra den allerede utredede løsning Dagslett-Viker.

Les også

Vil vurdere Viker-alternativet

Tunellutslaget er nå ikke på Viker, men lenger nede, rett under bebyggelsen nedenfor Reistad, og herfra skal trafikken så sløyfes tilbake til de planlagte tunnelinnslagene ved Jensvoll eller Høvik.

Vi kan lure på om disse planene er laget så dårlige nettopp fordi de ikke skal friste til kommunale planvedtak.

Slik at «salatalternativ» velges frem til E18 og fremtidige trafikkmaskiner dermed automatisk kommer inn i tettbebygd område nær Høvik eller Jensvoll.

Lier Arbeiderparti vil derfor arbeide for at planprogrammet avvises i sin nåværende form.

Planområdet må utvides nordover og bygge på allerede utredet løsning Dagslett-Viker. Da sikres et tilknytningspunkt til E18 i større avstand fra de mest sårbare områdene.

Vi ber om politisk tilslutning til slik planløsning.

Videreføring rv23-E134 til Nedre Eiker er heller ikke et ønske fra Lier Arbeiderparti.

Men blir Lierdiagonalen likevel presset på oss, har vi da i det minste et utgangspunkt for tunnelinnslag i Lianåsen lengre nord, der langt færre virksomheter og boliger vil rammes.

 

Kommentarer til denne saken