Det er stor politisk enighet, om at en stor del av fremtidens økning i reiser, må dekkes gjennom kollektivløsninger. For å oppnå dette, må kommunens fremtidig arealplanlegging innrettes på en slik måte, at det er tilstrekkelig grunnlag for å tilby gode kollektivtilbud, der folk bor og arbeider. Dette må også følges opp med utbygging av kollektivtilbudet i takt med arealutviklingen.

I deler av Lier er det i dag et godt kollektivtilbud, mens i andre deler er dette så godt som fraværende eller det finnes ikke noe tilbud i det hele tatt. Noen plasser i bygda er det ikke trafikkgrunnlag for å etablere et tilbud, mens på andre steder, hvor det gjennom de siste årene har vært større utbygging, bør det være grunnlag for et forbedret tilbud. Et eksempel hvor dette bør vurderes, er Flåtan/Stoppenkollen for 71 bussen over Nøste, alternativt en matebuss.

Mange av Liers innbyggere pendler aksen Drammen-Asker- Oslo daglig. Også på denne aksen er det et godt kollektivtilbud for mange av Liers innbyggere, men det er fortsatt en del utfordringer både med pendlerparkering, regularitet og samordning. Hvis du bruker kollektivløsninger fra Lier uten at du har en periodebillett, så kan du risikere å måtte løse 3 forskjellige billetter. I Oslo og Akershus, samt Røyken og Hurum er det samordnet billettsystem mellom Ruter og NSB, det vil si at du kan kjøpe en billett for hele strekningen, også for enkeltbilletter. Fra Buskerud mot Oslo/Akershus, med unntak fra Røyken og Hurum, er det ingen samordning.

Hvis du har periodebillett, kan du kjøpe kombinasjonsbillett buss/tog både hos Braker/NSB og Ruter/NSB, men hvis du har behov for å reise med alle tre aktørene trenger du to periodebilletter. 23. oktober 2013 stod det i dagsavisen Fremtiden, at en vakker dag kan du reise fra Konnerud til Majorstua på en billett. Dette som tilsynelatende burde være en enkel sak å få på plass, er fortsatt ikke realisert..

Stortinget vedtok sommeren 2014 at det skulle innføres felles billettering i Norge. Dette jobbes det med på nasjonalt nivå. Ansvaret for prosjektet ligger hos Statens vegvesen som har et overordnet ansvar for utvikling av kollektivtrafikkenAnsvaret for kollektivtilbudet ligger i dag hos fylkeskommunene, men vi som kommunepolitikerne, som er innbyggerne i Lier sine ombudsmenn, må ta et ansvar for å påvirke de øvrige forvaltningsnivåene, både når det gjelder tilbud og finansiering av tilbudene. Dette ansvaret hverken kan vi eller vil vi frasi oss.

Lier Høyre vil påvirke Buskerud fylkeskommune til å fortsette jobben gjennom Østlandssamarbeidet for å sikre et forbedret kollektivtilbud. Det er helt nødvendig med et samordnet takst- og sonesystem og økt samarbeid mellom Ruter, Brakar og NSB for strekningen Drammen - Lier-Asker-Bærum-Oslo.

Dette er en av forutsetning for å oppnå en akseptabel kollektivandel på denne aksen.