Hvordan kan liunger ha det godt og mestre livet sitt best mulig fremover? Det er noen av spørsmålene den nye helse- og omsorgsplanen vår skal besvare.

Det skal være godt å leve og å bli eldre i grønne Lier. Noe av det viktigste vi gjør, er å legge til rette for at det skal være enklest mulig å ivareta egen helse og ha det bra i hverdagen. Å legge til rette for god helse og aktivitet, er en grunnleggende og viktig del i vår ferske helse-, omsorgs- og velferdsplan (HOV-planen).

Medvirkning fra innbyggerne

Viktig i arbeidet med HOV-planen har vært å få til bred medvirkning fra innbyggerne våre, og vi har fått mange gode innspill. I tillegg vet jeg at alle i Lier kommune er blitt gode på å jobbe etter slike planer når de er vedtatt, som en «håndbok» for alle virksomhetene våre.

Derfor har jeg stor tro på hva vi kan få til med hjelp av denne planen i tiden fremover.

Kort sagt er HOV-planen en analyse av hva vi har, og hva vi trenger framover. Planen plukker ut strategiske satsingsområder for Lier kommune, og foreslår mål og tiltak fram mot 2026.

Tidlig innsats, arbeid og bolig: Det er fint å kunne starte med å nevne noe vi er gode på i dag, og som vi ønsker å gjøre mer av i fremtiden: Lier kommune tilrettelegger for aktivitet og oppfølging av våre seniorer. Vi tilbyr forebyggende hjemmebesøk og et rikt aktivitetstilbud, slik regjeringen har et ønske om at alle kommuner skal gjøre i fremtiden.

Kommune i vekst

Vi ser at god oppfølging og aktivitet er viktig for hver enkelt av seniorene, men også for oss som samfunn. Slik «tidlig innsats» vil vi derfor gjøre mer av. Og med denne satsingen, står vi godt rustet når vi vet at vi blir mange flere over pensjonsalder i fremtiden, uten at det blir flere yngre i arbeidslivet.

I tillegg til tilbudet til seniorene våre, dekker planen to andre sentrale områder: Tilbudet til personer med funksjonsnedsettelse, og hva vi kan gjøre for at flere av de som i dag står utenfor arbeidslivet bidrar med arbeid og aktivitet, særlig innvandrer og unge. Her har vi også tiltak som vi er gode på i dag.

Men for en kommune i stadig vekst, er det flere tiltak vi må bli bedre på i fremtiden.

Lier kommune ser at det hjelper med konkret oppfølging og krav til aktivitet for å få flere ut i arbeidslivet. Et godt eksempel er rettighetsavklaringsprosjektet vårt. NAV Lier har gjort en formidabel innsats når fjoråret viser at betydelig færre enn tidligere mottar sosialhjelp.

Dette er først og fremst bra for de som ikke lenger har behov for sosialhjelp. I tillegg har det stor betydning for kommunens økonomiske bærekraft og mulighet til å rette innsatsen inn på andre områder fremover. Derfor skal vi jobbe mer med å få flere, særlig innvandrere og yngre, ut i arbeidslivet i tiden som kommer.

Bolig

I tiden som kommer, er det økende behov for ulike typer boliger som har bemanning hele døgnet. Her må vi styrke arbeidet vårt. Dette gjelder omsorgsboliger, avlastningsplasser, boliger med heldøgns bemanning og sykehjemsplasser.

Boligbehovet retter seg mot ulike brukergrupper, og innebærer et omfattende arbeid for å finne rette måter å løse dette behovet på. I Lier ønsker vi at flest mulig skal eie sin egen bolig og vi ser at de fleste av våre innbyggere ønsker å eie egen bolig.

HOV-planen beskriver hvordan vi kan legge til rette for flere bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser, eller andre personer med behov for bistand til å finne egnet bolig, og samtidig legge opp til passende aktivitet og arbeid. HOV-planen peker også på at vi kan løse noe av behovet for økt antall boliger med heldøgnsomsorg med omsorgsboliger og såkalte senior+ konsept. Dette er forøvrig i tråd med stortingsmeldingen om en ny eldrereform og noe vi jobber etter i revideringen av kommuneplanen.

Digital velferd

Engasjement og digitale løsninger: Vi må ta høyde for at det fremover vil være flere som ikke deltar i arbeidslivet på grunn av alder. Da er det godt å vite at mange av seniorene våre også er friskere, mer ressurssterke og teknologisk oppdaterte enn noen generasjon før dem.

I Lier har vi gode erfaringer med at våre seniorer bidrar i sitt lokalmiljø som frivillige. For at det også i fremtiden skal være enkelt å delta, engasjere seg og være aktiv, legger HOV-planen opp til arenaer for fellesskap i hverdagen. Det vil bety mer samlokalisering av bo- og servicetilbud, men også mer digital velferd som kommer langt flere enn seniorene til gode.

Det er mange gode grunner for at vi i fremtiden må bli enda bedre på digitalisering. Velferdsteknologi er ikke kalde hender, men en mulighet til å klare seg selv bedre og lenger, uten å måtte være avhengig av andre. Bra for den det gjelder, og viktig for oss som samfunn.