Det er blitt påstått fra velinformerte kilder både på sosiale og andre medier at kommunen har friskmeldt Damtjern. Dette er uttalt fra kommunens administrasjon, som bruker måling av E- Coli som indikator for kvaliteten på badevann. Dette er slått opp i Lierposten og andre steder uten særlig motreaksjoner.

E-Coli sier lite eller ingenting om den økologiske tilstanden til tjernet og vannveiene og evnen til liv i disse. Jeg har i dag fått noen begrensede måleresultater fra Lier kommune som forteller en helt annen historie.

Rapporten sier at tjernets tilstand økologisk på en 5 trinns skala fra 1 (svært god) til 5 (svært dårlig) har karakteren 4 (dårlig) på forekomst av nitrogen og ammonium målt i 2022 Det er og registrert tungmetaller med verste karakter 5 (svært dårlig) i 2016. I tillegg sier rapportene noe om manglende surstoff og høyt saltinnhold fra 6 meters dyp og nedover Tjernet er fra 3-15 meter dypt.

Vet ikke om det er en slags hovering over mine dommedagsprofetier etter at alle vannveier til Damtjern nå renner over takflater,asfalt eller gjennom deponier. Det er ingen tvil om at dette urensede overflatevannet renner rett ut med negativt økologisk resultat for tjernet.

Det er bare et unntak og det er Gjellebekken som renner gjennom et etter hvert gigantisk pukkverk med store utslipp av nitrogen fra sprengning og annet fra virksomheten så det er vel heller ikke noe unntak.

Vi har forsøkt å få Bergmesteren (ansvarlig direktorat) i tale som kan forsikre oss om at pukkverk ikke har tillatelse til noen form for utslipp, men når vi ber de om å foreta tilsyn og pålegg har de dessverre ikke kapasitet …

Det er og en tilleggsbelastning med veisaltet på fylkesveien over tjernet som heller ingen har greid å stoppe. Dette har medført at Damtjern i dag fortsatt er alvorlig sykt, Fra 6 meters dybde og nedover er det dødt og den økologiske tilstand til tjernet er «moderat/dårlig» Det er nok ganske fritt for E-Coli, men dette vannet er allikevel ikke noe særlig å få i seg og det viktigste er at hvis ingen lager og vedlikeholder biologisk eller annen rensing av vanntilsiget vil ikke Damtjern hverken kunne brukes til fiske, rekreasjon eller bading i løpet av en nær fremtid.

Det har gått 4 år siden jeg forlot kommunestyret og jeg tenkte den gang at i forhold til det flertallet som var der, kunne jeg gjøre bedre nytte for meg andre steder. Og det har jeg gjort.

Men så er det som noen sier, hvis ikke du er der i mindretall, eller alene og sier ifra, så vet man ikke hvordan det hadde blitt. Så 4 år etter må jeg dessverre konstatere at utbyggingsplaner og vannveier har tatt ny fart og høyresiden har nå i år smykket seg med at Damtjern er friskmeldt.

Det er slik at hvis man skal sørge for at katastrofer ikke skjer på sikt så må noen be om overvåkning og utredning og behandle miljø og utslippsaker med fokus på miljø. Dette gjør Lier kommune ikke slik det er politisk organisert i dag , med et politisk utvalg for miljø og plan hvor fokuset og arbeidsmengden helt selvfølgelig blir på det som renner inn av plan, bygg, regulering- og dispensasjonssaker og svært lite blir igjen til å ivareta «Grønne Lier».

Det er også slik at Lier kommune topper barometerne for økonomi og næringsliv. For å få til det er det nok noen temaer som må ofres og det viser disse barometerne også.

Jeg håper velgerne forstår at de må sørge for at MDG må få være «kanarifuglen» som varsler både om dette, vettløs arealbruk og manglende beskyttelse av folks bomiljø, så blir det i hvert fall litt bedre enn det kunne ha blitt. Vi er nok mindre kompromissvillige på klima, miljø og natur enn de andre partiene.