Eldrerådet beklager sterkt at Kommunedirektøren, i sitt budsjettforslag for 2022, foreslår å øke bevilgningene til kommunens sykehjem med kun 2,5 mill. kroner. Dette til tross for det dokumenterte behovet gjennom årets store, varslede overforbruk på 7,5 mill. kr. Innspillene fra sykehjemmene begrunner behovet for en nødvendig bemanningsøkning med flere årsverk.

Vi foreslår derfor at kommunestyret avsetter en budsjettpost med frie midler tilsvarende 5,0 mill. kr, utover Kommunedirektørens forslag på 2,5 mill. kr. Beløpet skal gi mulighet for å øke og sikre fleksibiliteten i nødvendig bemanning ved sykehjemmene. Det er på høy tid at politikerne nå kommer på banen.

Ingen vei utenom - grunnbemanningen må forsterkes

Lier Eldreråd har i lenger tid nettopp påpekt behovet for dette. Institusjonene har, gjennom flere år, dokumentert at deres beboere jevnt over er blitt dårligere og med svekkede funksjonsnivå. Dette medfører mere komplekse og økte pleiebehov. Koronapandemien har forsterket denne utviklingen.

Kommunen har for få sykehjemsplasser i forhold til behovet og befolkningsendringen. Kun de aller sykeste får tilbud om plass. De aller fleste beboerne har større eller mindre utfordringer med demens sykdom. En økende andel av disse oppleves å ha utfordrende adferd med uro og utferds-trang som krever forsterket og ofte en-til-en bemanning.

Marginal grunnbemanning medfører press på pasientsikkerheten, uttretting av personalet, bruk av mye overtid og ekstra innleie for å sikre forsvarlig drift av avdelingene. Betydelige budsjett-overskridelser de siste tre årene kaller på endring og politisk handling.

To rapporter med klar tale

Eldrerådet er kjent med to rapporter som varsler at enkelte avdelinger ved sykehjemmene har problemer med å fylle vaktene med tilstrekkelig og kvalifisert personell. Varslingsrapporten fra Fosshagen høsten 2020 og Forvaltningsrevisjon av pleie og omsorg fra februar 2021, klarlegger at kommunen ikke har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ta imot urolige og utagerende brukere.

Kommunedirektøren har erkjent at flere uønskede hendelser og behov for medikamentell behandling og tvang kunne vært unngått med høyere grad av bemanning til stede.

Vil kun løse akutte behov

Fosshagen har i løpet av 2021 gjort en del omrokkeringer både i forhold til ledelse og pleiepersonale, for å få en bedre utnyttelse av ressursene på tvers. Men grunnbemanningen er foreløpig den samme både her og ved de øvrige sykehjemmene. Kommunedirektørens forslag til en budsjettøkning på 2,5 mill. kr., vil knapt nok løse de mest akutte behovene og ikke de grunnleggende kapasitets-utfordringene ved kommunens sykehjem.

Ikke forsvarlig eller smart å utsette Fosshagen III

Kommunedirektøren forslår å utsette utbyggingen av Fosshagen III til etter kommende fireårs-periode. I så fall kan det bli litt av et sjansespill. Lier kommune har allerede i dag stor mangel på sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Med en sterkt voksende andel eldre over 80 år, kan situasjonen etter hvert bli svært kritisk. Nærmere analyse-, behovs-, kartleggings- og planarbeid må derfor i gang snarest slik at kommunen ikke risikerer å komme helt i utakt med de fremtidige forpliktelser i forhold til den eldre delen av befolkningen.