Gå til sidens hovedinnhold

Argumentsamling for bevaring av 100-metersbeltet langs sjøen utenfor Gullaug

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til Kommunestyret i anledning befaring for alle interesserte.

Vi viser til en rekke tidligere innspill (2015-d.d.)

Dette er en unik mulighet til å ta vare på den siste rest av verdifull kystnatur i indre Drammensfjord. En storstilt utbygging av både Fjordbyen og Gullaug vil overskride en kritisk grense for miljøbelastningen på Linnestranda naturreservat. I tillegg går muligheten tapt for å ta vare på et sammenhengende økosystem, se Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) med særlig vekt på § 10.

Argumentene for bevaring av 100-metersbeltet langs sjøen er mange. Vi har laget en oversikt som vi tror kan bidra til å forenkle arbeidet med saken:

Plan- og bygningsloven § 1–8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø …

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Statlige retningslinjer for forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011)

  • ” … 100-metersbeltet er av nasjonal interesse. Forbudet skal derfor praktiseres strengt og dispensasjoner skal unngås.»
  • «I kommuneplanarbeidet skal kommunene vurdere om tiltak som tidligere er godkjent i kommuneplan eller reguleringsplan, er i samsvar med disse seks retningslinjene. Eldre planer som gir mulighet for utbygging i strid med retningslinjene, skal revideres eller oppheves. Vurdering og eventuell oppheving eller revidering av eldre planer skal inngå i den ordinære rulleringen av kommuneplanens arealdel.»

Naturvernforbundets åpne brev til kommunen 14. mai 2018

Jf. det generelle byggeforbudet og statlige retningslinjer, viser vi til nye vedtak i Stortinget. Vi stiller to sentrale spørsmål. Vi har ikke fått et endelig svar.

Kommuneplanens samfunnsdel 2019–2028

  • «Kommunens alminnelige byggegrense mot sjø er 100 meter.»
  • «Lier er kåret til Norges beste friluftslivskommune, og dette forplikter.»
  • «Strandsonen … skal gjøres tilgjengelig og attraktiv for allmennheten. Områder vernet etter lov om naturvern må gis nødvendig skjerming.»
  • «Arealplanleggingen skal legges til rette med sikte på å oppfylle FNs naturpanels anbefalte tiltak i kommunene for å hindre tap av naturmangfold …»

I 100-metersbeltet finnes arter av nasjonal interesse og et naturreservat som trenger skjerming, også mot sjøen. Det gjelder også i det nære sjøområdet.

Vår felles strandsone krymper

Halvparten av Norges befolkning bor langs Oslofjorden. Bare 30 % er tilgjengelig for allmennheten. Bygging i strandsonen er et tema som stadig blir aktualisert.

Se link på hjemmesiden til Naturvernforbundet i Lier

Statlig sikring av friluftslivsområder er et aktuelt virkemiddel

Ordningen med Statlig økonomisk medvirkning til sikring av viktige friluftslivsområder har eksistert siden 1958, og har medført at om lag 2200 områder fram til i dag er varig sikret for allmennhetens friluftsliv. Over 80 prosent av de sikrede områdene ligger i 100-metersbeltet langs sjøen.

Lier kommune har tidligere bedt Miljøverndepartementet være med å kjøpe området, og fått positive signaler. Dette i forbindelse med sykehusplanene.

Vi håper at vi med denne argumentsamlingen, kan bidra til at saken med bevaring av 100-metersbeltet langs sjøen utenfor Gullaug, blir behandlet i henhold til intensjonen med lovverket og retningslinjene, samt kommuneplanens samfunnsdel.

Kommentarer til denne saken