Liers politikere har i løpet av det siste året behandlet mange saker som er viktige for Liers eldre innbyggere. Det gjelder blant annet Handlingsdel 2020–2023 til Folkehelsestrategien og Handlingsplan for velferdsteknologi og kvalitetsreformen for eldre; Leve hele Livet.

Lier Eldreråd har i sin behandling av disse sakene påpekt behovet for å følge opp disse sakene med bevilgninger de kommende årene, spesielt pga. at midler i budsjettet for 2020, for å realisere mange av tiltakene i planene helt uteble. Dersom disse vedtakene ikke følges opp med økonomiske virkemidler og kun blir «lagt i en skuff», er de jo uten verdi.

Eldrerådet påpekte spesielt i sin behandling av handlingsdelen til Folkehelsestrategien behovet for å styrke og videreutvikle ergo- og fysioterapi tjenesten, friskliv seniortilbudet og seniorsentertilbudet. Økt fokus på forebyggende helsearbeid vil redusere/utsette behovet for kommunale tjenester på gult og rødt nivå og vil dermed spare kommunen for store fremtidige utgifter. Kommunen har tidligere selv erkjent at det finnes store muligheter til å bedre tilbudet innen forebyggende helsearbeid, blant annet ved en økning av antall ansatte. Eldrerådet anmoder derfor på nytt om tiltakene for eldre på dette området styrkes i kommende års budsjett.

Økt satsing og utvikling av velferdsteknologitjenester er et annet eksempel på hva som må til for å sikre forsvarlige tjenester og håndtere utgiftsveksten ovenfor et økende antall eldre.

Den første handlingsplanen for Velferdsteknologi ble lagt fram til politisk behandling i februar 2020. Eldrerådet etterlyste i sin behandling tiltak for å sikre et nødvendig støtteapparat rundt innføringen som bla videreutvikling og vedlikehold av kompetansen til både hos brukere og ansatte og et støtteapparat til vedlikehold av utstyr. I behandlingen i Helse, Omsorg og Velferdsutvalget i mars 2020 ble rådmannen bedt om å fremme en sak slik at innføringen av velferdsteknologi sikres tilstrekkelige egne ressurser. Dette blir viktig for at man skal lykkes med innføringen og Eldrerådet ber derfor om at dette følges opp av Lier politikere i behandlingen av neste års budsjett.

Lier kommune har besluttet av tiltakene i forbindelse med kvalitetsreformen for eldre Leve hele Livet skal gjennomføres som et prosjekt. Målgruppen for Leve hele livet-reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon. Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Da resultatet av dette prosjektet vil få en stor betydning for kommunens eldre innbyggere i mange år fremover, ønsket Eldrerådet en aktiv rolle i både planlegging og gjennomføring av dette prosjektet, og konstaterte med tilfredshet at Kommunestyret i sitt møte i mai besluttet dette. Vi håper derfor at prosjektet starter opp igjen sitt arbeid så fort som mulig i løpet av høsten, etter at prosjektet ble «lagt på is» på forsommeren på grunn av Covid-19. Også her er det viktig at de foreslåtte tiltakene følges opp med nødvendige økonomiske midler de kommende årene.

Lier Eldreråd behandlet i sitt møte i mars nok en gang det økende behovet for langtids institusjonsplasser for eldre på grunn av et økende antall eldre 80+. Allerede i Tjenesteanalysen 2016 Helse og Omsorg ble det konstatert et behov for 70 nye plasser de neste 10 årene i form av boliger/institusjonsplasser, når man justerte for befolkningsfremskrivningen. Nå er vi snart i 2021 og Eldrerådet konstaterer at kommunen fortsatt ikke har noe plan for hvordan man skal dekke dette behovet, utover bygging av Fosshagen II, som kun vil gi plass for dem som i dag bor på sykehjemsdelen på Liertun. Antall plasser vil dermed ikke øke. Eldrerådet er svært bekymret for denne situasjonen og ber Lier politikere følge opp dette og sørge for at snarlig lages en plan for å øke andelen langtids institusjons plasser for eldre.

I en prosjektoppgave ved BI våren 2020, har man med utgangspunkt i tall fra REDIC-rapporten «Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens–november 2015» beregnet hvor mye Oslo kommune kan spare på å utsette innleggelsen på sykehjem med ett år ved bedre tilrettelegging i hjemmet. Med utgangspunkt i 10 timer med Hjemmetjeneste pr. uke, viser utregningene at Oslo kommune kan spare ca. 600.000 kroner pr. person ved å utsette innleggelsen med ett år. Tallene for Lier kommune vil med stor sannsynlig være noe annerledes og vil også avhenge av hvor mange timer Hjemmetjeneste brukeren tilbys, men de viser uansett at det er mye penger å spare for kommunen ved forebyggende tiltak i hjemmet, fysisk trening og ved å satse på velferdsteknologi for eldre, slik at flytting til ett høyere omsorgsnivå eller sykehjem kan utsettes.

Håper derfor at det politiske Lier velger å forsterke innsatsen på kommunens eldre innbyggere da dette også vil bidra til en god kommuneøkonomi.